University of Gothenburg

Play Without Borders: Adding Play

Workshop 18/11 10:00-12:30

Venue: Blå Stället

Read plus-large

Adding play, Play Without Borders

Workshop
Lördag 18/11, 10:00-12:30 (OBS! Lördagen innan Open Week)
Språk: Svenska, Engelska
Blå Stället

Play Without Borders är en ideell organisation som undersöker lek, bygger platser för lek, arrangerar workshops och försöker lyfta frågor som rör vikten av lek och allas rätt till lek.

Lek som ett verktyg för att skapa en mer demokratisk och tillgänglig stad. Kan leken fungera som en länk mellan olika delar i en segregerad stad? Kan leken bryta mönster och förändra hur vi rör oss i staden? Workshopen Adding Play handlar om att göra staden lite mer lekvänlig. Med enkla medel förvandlar vi något alldagligt till något annat och mer lekfullt. Något grått blir något blått. Vi kommer arbeta med få material för att på så sätt försöka hitta essensen i vad lek faktiskt kan vara. Hur lite eller mycket behövs för att det ska kittlas lite i magen? Vi kommer bygga, diskutera och förhoppningsvis också leka lite. Workshopen är öppen för både barn och vuxna och genomförs både inomhus på Blå stället och utomhus i de närliggande omgivningarna.

http://playwithoutborders.se

—–

Adding play, Play Without Borders

Workshop
Saturday 18th, 10:00-12:30
Language: Swedish, English
Blå Stället

Play Without Borders is a non-profit organization that explore and research about play, builds spaces for play, organize workshops and tries to raise issues that concern the importance of play and everyone’s right to play.

Play as a tool for creating a more democratic and accessible city. Can play function as a link between different parts of a segregated city? Can play break patterns and change the way we move in a city? The Adding Play Workshop is about making the city a little more play friendly. By simple means, we try to change something casual into something else, something more playful. Something grey becomes something blue. We will work with few materials and to try to find the essence of what play can be. How little or how much is needed for someone to get butterflies in the stomach? We will build, discuss and hopefully also play a little bit. The workshop is open to both children and adults and it will take place both inside Blå stället and outside in the neighbouring area.

http://playwithoutborders.se

 

Festival

plus-large

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.