University of Gothenburg

Öppet hus / Open House, Valand

Read plus-large

Öppet Hus

Fredag 24/11, 11:00-16:30
Akademin Valand, Vasagatan 50

Välkommen till Öppet Hus på Akademin Valand!

Kom till oss för att själv testa på konstnärligt skapande inom konst, film, fotografi och litteratur. Du behöver ingen förkunskap för att delta!

PROGRAM 24 NOVEMBER

Guidade turer på svenska ges tre gånger i timman, med utgångspunkt från huvudentrén på Vasagatan 50.

Note! Tours in other languages are given at 15:00 in Arabic, Farsi, Korean, Somali – with the same starting point.

 

– – –

WORKSHOPS

Öppna för alla åldrar, mellan kl. 13:30-16:30.

Kamerans ABC – Filmskola för alla
Plats: Filmstudion, tvärs över gården (Storgatan 43)
Studenter och lärare från filmutbildningarna håller i denna workshop där du kan testa att se och filma med ett enkelt verktyg (som mobiltelefon eller surfplatta).

Skapa en egen skulptur!
Plats: Monumentalen
Denna workshop ger dig en inblick i tredimensionellt arbete genom att med lera och gips skapa en enklare skulptur, som du sedan kan ta med dig hem. Studenter och lärare från kandidatutbildningen i fri konst finns på plats och hjälper till. Du är naturligtvis välkommen att bara kika förbi, följa arbetet, och ställa frågor om skulptur, skolan eller konststudier i allmänhet.

Skriva tillsammans
Plats: Elfrida Thobin
Kom och prova på att skriva poesi och berättelser! Workshopen går ut på att skriva i grupp och vänder sig till dig som inte skrivit så mycket tidigare – men gärna vill testa. Resultatet blir en text som alla som deltar får ta med sig hem.

Från fotografi till publikation
Plats: Aulan
Studenter i fotografi håller i denna workshop som ska uppmuntra till kreativitet och med ett enkelt redskap (som mobil eller surfplatta) ge dig som deltagare möjlighet att skapa egna fotografiska verk inom skolans ramar. Arbetet kommer resultera i en publikation som trycks på Valand.

– – –

ÖPPNA VISNINGAR

Filmvisning av studenternas arbeten
Plats: Bio Valand, tvärs över gården (Storgatan 43)
Tid: kl 14:00 och 15:30

Tekniska resurser och digital bildverkstad
Plats: Digitala bildverkstan
Tid: kl 11-16:30

Svart/vita-labbet visas av lärare kl. 12-16
Färglabbet visas av lärare kl. 12-13 och kl. 15-16
Tryckeriet visas av lärare kl. 14-16

Live-översättning
Översättaren Niclas Hval, som undervisar vid masterprogrammet, översätter text från engelska till svenska i en “live” process.
Plats: Elfrida Thobin
Tid: 11-12 och 14-15

– – –

UTSTÄLLNINGAR

Antagningsutställning av kandidatstudenter i fotografi
Plats: Ida Thörnström, plan 5

Work-in-Progress, kandidatstudenter i fotografi visar sina pågående arbeten.
Plats: Galleri Monitor

Grupputställning, kandidatstudenter i fri konst visar verk som relaterar till “den här platsen”.
Plats: Galleri Rotor2, projektrum på plan 5 samt på diverse platser i och utanför huset.

– – –

TRÄFFA LÄRARE OCH STUDENTER

Visa dina foton! Studenter och lärare från Valands fotoutbildningar finns på plats för att kika på dina egna bilder och kanske ge något tips inför ansökan?
Plats: Endre Nemes
Tid: kl 12-16

Prata med oss! Studenter och lärare från utbildningarna finns på plats för att svara på frågor.
Tid: kl 12-16

– – –

UTBILDNINGAR

Lärare presenterar utbildningarna under hela dagen.
Plats: Gamla biblioteket, plan 2.
11.30-12.00  Fristående kurser
13.00-13.15  BA Fri konst – Jeuno Kim
13.15-13.30  BA Film – Dan Sandkvist
13.30-13.45  BA Foto – Hendrik Zeitler
13.45-14.00  BA Litterär gestaltning – Sofia Gräsberg
14.00- 14.15 MA Fri Konst – Jason Bowman
14.15-14.30  MA Foto – Annika von Hausswolff & Niclas Östlind
14.30-14.45  MA Film – Klara Björk
14.45-15.00  MA Litterär gestaltning – Jenny Tunedal
15.00-15.15  BA Fri konst – Jeuno Kim
15.15-15.30  BA Film – Dan Sandkvist
15.30-15.45  BA Foto – Hendrik Zeitler
15.45-16.00  BA Litterär gestaltning – Sofia Gräsberg
16.00-16.30 Fristående kurser

Frågor kring ansökan och antagning? Kom och träffa vår studieadministration som finns på plats hela dagen.
Plats: Helma Sanders Brahms
Tid: kl 11-16:30

 

http://akademinvaland.gu.se/

—–

Open House

Friday 24th, 11:00-16:30
Valand Academy, Vasagatan 50

Welcome to the Open House at Valand Academy! We open up the doors to all curious about us and the programmes we offer. Visit us to learn more about our educations and try making art by yourself. You do not need any previous experience to participate!

PROGRAMME

Guided tours are given in Swedish, three times an hour, starting from the main entrance at Vasagatan 50.

Tours in other languages are given at 15:00 in Arabic, Farsi, Corean, Somalian – with the same starting point.


– – –

WORKSHOPS

All interested are welcome to join the workshops between 13:30-16:30.

The Camera’s ABC – Open Film School
Location: The Film studio, across the court yard (Storgatan 43)
Students and teachers help participants to record their own film with a simple tool (such as a mobile or tablet).

Create your own Sculpture
Location: ‘Monumentalen’
This workshop gives you an insight on three dimensional work by making a sculpture, which you may bring home. Students and teachers from the bachelor programme in Fine Art will be there to help. You are also welcome to just drop by and see the work process, and ask questions on sculpture, the school or art studies in general.

Writing Together
Location: Elfrida Thobin
Welcome to come by and write poetry and stories! This workshop is about writing in a group, and is targeted for those who have not been writing in the past – but would like to try! The result will be a text of which each participant gets a copy to bring home.

From Photography to Publication
Location: The Aula
Students in photography are organizing this workshop that will encourage creativity and with a simple device (such as a mobile or tablet), give you the opportunity to create your own photographic works within the school framework. The work will result in a publication printed at Valand.

– – –

OPEN SHOWS

Film screening of students’ work
Location: Bio Valand, across the court yard (Storgatan 43)
Time: 14:00 and 15:30

Technical Resources
Location: Digital Image Workshop
Time: 11-16:30

Black and White Darkroom 12-16
Colour Darkroom 12-13 and 15-16
3D Print 14-16

Live Translation
A teacher from the master programme will show how translation works in a ‘live’ process.
Location: Elfrida Thobin
Time: 11-12 and 14-15

– – –

EXHIBITIONS

Admission Exhibition by students in photography
Venue: Ida Thörnström

Work in Progress, students in photography show their work
Venue: Gallery Monitor

Group Exhibition, students in fine art exhibit works that relate to “this place”.
Venue: Gallery Rotor2, project room on floor 5 and in various places inside and outside the building.

– – –

MEET STUDENTS AND TEACHERS

Show your work! Students and teachers are stationed to view visitor’s own pictures and maybe give some feedback?
Location: Endre Nemes
Time: 12-16

Talk to us! Students and teachers will be around to answer any questions.
Time: 12-16

Questions on application and admission?
Come meet our study councellor and other educational representatives.
Location: Helma Sanders Brahms
Time: 11-16:30

– – –

EDUCATIONS

Teachers are presenting the educations throughout the day.
Location: X-library
11.30-12.00  Courses
13.00-13.15  BA Fine Art – Jeuno Kim
13.15-13.30  BA Film – Dan Sandkvist
13.30-13.45  BA Photo – Hendrik Zeitler
13.45-14.00  BA Literary Composition – Sofia Gräsberg
14.00- 14.15 MA Fine Art – Jason Bowman
14.15-14.30  MA Photo – Annika von Hausswolff & Niclas Östlind
14.30-14.45  MA Film – Klara Björk
14.45-15.00  MA Literary Composition – Jenny Tunedal
15.00-15.15  BA Fine Art – Jeuno Kim
15.15-15.30  BA Film – Dan Sandkvist
15.30-15.45  BA Photo – Hendrik Zeitler
15.45-16.00  BA Literary Composition – Sofia Gräsberg
16.00-16.30  Courses

http://akademinvaland.gu.se/

 

 

Video plus-large
00:00

Festival

plus-large

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.