University of Gothenburg

Craft & Ethics: Jessica Hemmings & Christien Meindertsma

Talk 24/11 18:30-20:00

Venue: Röhsska Museet

Read plus-large

Craft and Ethics: Jessica Hemmings & Christien Meindertsma

Talk
Friday 24th, 18:30-20:00
Language: English
Röhsska Museum

The event is organised as part of the conference Craft and Ethics that is a collaboration between HDK – Academy of Design and Crafts, University of Gothenburg, The Crafts Centre and The Röhsska Museum. This event will explore the complex issuses about labour conditions, material sourcing and perceptions of value that are central to the future identity of crafts. The proximity of craft practices to making arguably makes the craft disciplines better positioned to safeguard their ethical standards.

But what standards should we aspire to the crafts of the future upholding? How can the crafts justify the investment of makers’ time weighed against scale of audience or financial remuneration? In a world overfilled with goods, how do we defend bringing more into the world?

Christien Meindertsma is an artist and designer who explore the life of products and raw materials. For example, her second book PIG 05049 reveals lines that link raw materials with producers, products and consumers that have become so invisible in an increasingly globalized world. With her designs Christien Meindertsma aims to regain understanding of processes that have become so distant in industrialization.

Jessica Hemmings is an internationally recognized researcher, writer and lecturer in the field of crafts. Since January 2017 she is Professor in Crafts at HDK.

Photo: Christien Meindertsma Urchin Poufs image courtesy of www.thomaseyck.com

 

—–

Konsthantverk och Etik: Jessica Hemmings & Christien Meindertsma

Föreläsning/Samtal
Fredag 24/11, 18:30-20:00
Språk: Engelska
Röhsska museet

Eventet är en del av konferensen Konsthantverk och Etik som är ett samarbete mellan HDK – Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet, Konsthantverkscentrum (KHVC) och Röhsska museet. Konferensen undersöker de komplexa frågeställningarna kring arbetsförhållanden, materialursprung och uppfattat värde som är centrala för konsthantverkets framtida identitet. Konsthantverkets nära förhållande till görandet ger bättre förutsättningar att värna om sina egna etiska riktlinjer.

Men vilka riktlinjer ska vi sträva efter för konsthantverkets framtida bevarande? Hur kan konsthantverket motivera utövarnas tidsinvestering ställd emot storlek på kundunderlag eller finansiell ersättning? Hur motiverar vi fler prylar i en värld som redan är överfylld?

Christien Meindertsma är konstnär och designer som utforskar livslängden hos produkter och råmaterial. Till exempel avslöjar hennes andra bok PIG 05049 förbindelser som kopplar ihop råmaterial med producenter, produkter och konsumenter som har blivit i det närmaste osynliga i en alltmer globaliserad värld. I sin formgivning strävar Christien Meindertsma efter att återfå en förståelse för processer som har blivit avlägsna genom industrialiseringen.

Jessica Hemmings, internationellt framstående forskare, skribent och föreläsare inom konsthantverksområdet. Sedan januari 2017 är hon professor i konsthantverk vid HDK.

Foto: Christien Meindertsma Urchin Poufs image courtesy of www.thomaseyck.com

Festival

plus-large

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.